Archiwa tagu: gospodarka odpadami

Transport odpadów niebezpiecznych

Odpady są jednym z najpoważniejszych problemów, przed jakimi stanęła obecnie nasza cywilizacja. Postęp techniczny jest związany z produkcja milionów ton śmieci, z których coraz więcej należy do grupy odpadów niebezpiecznych. Niestety nie zawsze można uniknąć powstawania tego typu odpadów i nie zawsze możliwe jest na miejscu ich powtórne wykorzystanie lub utylizacja. Bardzo często niebezpieczne pozostałości lub wyeksploatowane elementy, stanowiące ryzyko poważnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, trzeba przewozić na składowiska lub do zakładów utylizacyjnych.

Transport odpadów niebezpiecznych jest unormowany na mocy międzynarodowych umów ADR, których celem jest zapewnienie standardów bezpieczeństwa. Naczelnym zadaniem każdego organizatora przewozu takiego ładunku jest przede wszystkim zapobieganie możliwościom wystąpienia wypadku. W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zjawisk lub katastrof wymagana jest profesjonalna reakcja, której celem jest ochrona zdrowia i życia ludzi oraz minimalizowanie skutków środowiskowych.

Firmy organizujące transport odpadów niebezpiecznych muszą działać na podstawie przepisów ustawowych, które precyzyjnie określają zasady postępowania. Przede wszystkim należy zachować szczególne środki ostrożności oraz przestrzegać procedur związanych z klasyfikacją, znakowaniem i zabezpieczaniem ładunków mogących stanowić zagrożenie. Wszystkie pojazdy i środki transportu przewożące odpady niebezpieczne powinny być we właściwy sposób oznakowane. Stosowanie się do międzynarodowych i krajowych przepisów zwiększa szansę na bezpieczne dostarczenie trudnego ładunku do miejsca przeznaczenia.

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Kubły na śmieci w naszych domach są regularnie wypełniane przedmiotami, które zgodnie z ustawą uznawane są za odpady niebezpieczne. Wyrzucamy baterie, akumulatory przeterminowane leki, farby, lakiery, rozpuszczalniki. W naszych śmieciach można znaleźć środki owadobójcze i dezynfekcyjne. Większość z nas zapewne słyszała, że takie odpady zawierają metale ciężkie oraz toksyczne substancje chemiczne, które mogą być powodem poważnych skażeń środowiska naturalnego. Pomimo tego niewiele sobie z tego robimy.

Odbiór odpadów niebezpiecznych, ich magazynowanie i utylizacja zazwyczaj są prowadzone przez odpowiednie podmioty gospodarcze, które posiadają stosowne zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Gminy organizują punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych i nieodpłatnie przyjmują je od osób fizycznych, które są ich mieszkańcami. Problem polega na tym, że do takiego punktu trzeba dotrzeć. Wcześniej należy dowiedzieć się o jego lokalizacji i godzinach otwarcia. W sumie trzeba wykazać się inicjatywą i trochę z siebie dać, a kosz na śmieci zazwyczaj jest pod ręką.

Szansa, że akcje informacyjne, zachęty i napomnienia zmienią nawyki większości z nas jest znikoma. Część ludzi stara się właściwie obchodzić z odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. Pozostałej części takie działania muszą się opłacać. Jeżeli w wyniku nowej ustawy śmieciowej znacznie podnosi się opłaty za wywóz odpadków, to warto wypracować model finansowych upustów, który będzie premiował odpowiedzialnych mieszkańców. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przetargach na wywóz śmieci preferować firmy, które zorganizują łatwą zbiórkę i odbiór odpadów niebezpiecznych.