Transport odpadów niebezpiecznych

Odpady są jednym z najpoważniejszych problemów, przed jakimi stanęła obecnie nasza cywilizacja. Postęp techniczny jest związany z produkcja milionów ton śmieci, z których coraz więcej należy do grupy odpadów niebezpiecznych. Niestety nie zawsze można uniknąć powstawania tego typu odpadów i nie zawsze możliwe jest na miejscu ich powtórne wykorzystanie lub utylizacja. Bardzo często niebezpieczne pozostałości lub wyeksploatowane elementy, stanowiące ryzyko poważnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, trzeba przewozić na składowiska lub do zakładów utylizacyjnych.

Transport odpadów niebezpiecznych jest unormowany na mocy międzynarodowych umów ADR, których celem jest zapewnienie standardów bezpieczeństwa. Naczelnym zadaniem każdego organizatora przewozu takiego ładunku jest przede wszystkim zapobieganie możliwościom wystąpienia wypadku. W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zjawisk lub katastrof wymagana jest profesjonalna reakcja, której celem jest ochrona zdrowia i życia ludzi oraz minimalizowanie skutków środowiskowych.

Firmy organizujące transport odpadów niebezpiecznych muszą działać na podstawie przepisów ustawowych, które precyzyjnie określają zasady postępowania. Przede wszystkim należy zachować szczególne środki ostrożności oraz przestrzegać procedur związanych z klasyfikacją, znakowaniem i zabezpieczaniem ładunków mogących stanowić zagrożenie. Wszystkie pojazdy i środki transportu przewożące odpady niebezpieczne powinny być we właściwy sposób oznakowane. Stosowanie się do międzynarodowych i krajowych przepisów zwiększa szansę na bezpieczne dostarczenie trudnego ładunku do miejsca przeznaczenia.